<<

Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності протягом трьох місяців з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

2. До врегулювання питання щодо функціонування Єдиного реєстру операторам або уповноваженим ними особам дозволяється подавати документи для здійснення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу із змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації в письмовій формі (на паперових носіях) особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтею 916 такого змісту:

"Стаття 916. Порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Порушення оператором установки вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів:

невиконання обов’язку щодо державної реєстрації установки або внесення змін до записів Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;

неподання плану моніторингу, плану моніторингу із змінами, звіту про вдосконалення, звіту оператора, що за результатами верифікації визнано задовільним, та верифікаційного звіту в установленому законодавством порядку;

надання верифікатору чи центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, завідомо недостовірних чи неповних відомостей, пов’язаних із здійсненням оператором моніторингу викидів парникових газів;

невиконання затвердженого плану моніторингу, плану моніторингу із змінами -

тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративномустягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб- підприємців від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік";

главу 13 доповнити статтею 1721-2 такого змісту:

"Стаття 1721-2. Порушення процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів

Порушення верифікатором процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб верифікатора від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб верифікатора від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік";

абзац перший частини першої статті 2123 після слів "Про оцінку впливу на довкілля" доповнити словами "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів";

статтю 221 після цифр "915" доповнити цифрами "916";

у частині першій статті 2447 слово і цифри "статтею 1889" замінити словами і цифрами "статтями 1721-2 і 1889";

абзац тридцятий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "915" доповнити цифрами "916", а після слів "у сфері оцінки впливу на довкілля"- словами "порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів";

2) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):

частину першу статті 20 доповнити пунктом "с" такого змісту:

"с) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів";

частину першу статті 201 доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) здійснення повноважень у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів";

абзац другий пункту "а" частини першої статті 202 доповнити словами "про моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів";

3) частину першу статті 10 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст.

170; 2009 р., № 24, ст. 297; 2012 р., № 36, ст. 420) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"верифікаторів відповідно до Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

4) частину четверту статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2017 р., № 4, ст. 36) після слів "державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення" доповнити словами "державного контролю за додержанням законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити внесення змін до нормативно-правових актів щодо акредитації.

6. Національному органу України з акредитації у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок здійснення акредитації верифікаторів та інші документи, необхідні для впровадження акредитації верифікаторів.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 12 грудня 2019 року № 377-IX

<< |
Источник: Про засади моніторингу, звітності таверифікації викидів парникових газів. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 377-IX. 2019

Еще по теме Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення:

 1. Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення
 2. Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 4. Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
 5. Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України
 6. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 7. Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 8. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 9. Розділ XIX ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 10. Стаття 201. Податкова накладна
 11. Стаття 338. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 12. Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів