<<
>>

Стаття 10. Верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи

1. Суд при розгляді справи керується принципом верховенства права.

2. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Суд застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

4. Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

5. Суд застосовує норми права інших держав у разі, коли це передбачено законом України чи міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

6. Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції України як норми прямої дії.

У такому випадку суд після ухвалення рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України.

7. У разі невідповідності правового акта правовому акту вищої юридичної сили суд застосовує норми правового акта вищої юридичної сили.

8. У разі невідповідності правового акта міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує міжнародний договір України.

9. Якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права).

10. Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини.

<< | >>
Источник: ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 18.03.2004 № 1618-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492). 2004

Еще по теме Стаття 10. Верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи:

  1. Стаття 6. Верховенство права
  2. Стаття 10. Верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи
  3. Стаття 11. Верховенство права та джерела права, що застосовуються судом
  4. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
  5. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА
  6. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
  7. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
  8. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
  9. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
  10. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури