<<
>>

Висновки до Розділу 2

1. Аналіз законодавчих вимог до процедури підзаконної нормотворчості свідчить про те, що найбільшу регламентацію на конституційному рівні отримали питання щодо реалізації нормотворчих повноважень на підзаконному рівні органів місцевого самоврядування.

У загальному вигляді сформульовано норми про наявність повноважень із прийняття підзаконних актів Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України. Окремі нюанси нормотворчої процедури здобули розкриття на рівні законів - йдеться про Закон України «Про Кабінет Міністрів України» і Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» . Втім, найбільш детальну регламентацію процес підзаконної нормотворчості отримує на рівні підзаконних актів (регламентів, положень, методичних рекомендації), які приймаються тим самим органом, до якого, власне, висуваються вимоги. При цьому в законодавстві України відсутні загальні норми, які б встановлювали єдині вимоги до порядку підзаконної нормотворчості, що негативно впливає на створення умов для реалізації режиму законності.

2. Нормотворчий процес, пов'язаний із прийняттям підзаконного акту, має бути спрямований на реалізацію таких принципів: 1) доцільності - обґрунтована необхідність державного регулювання, у тому числі з точки зору актів вищої юридичної сили; 2) адекватності - відповідність форм та рівня державного регулювання з урахуванням усіх прийнятних альтер натив;

3) ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії підзаконного акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

4) збалансованості - забезпечення балансу приватних і публічних інтересів;

5) передбачуваності - послідовність регулятивної діяльності, відповідність її цілям державної політики; 6) прозорості та врахування громадської думки.

3. Виділено такі стадії процедури підзаконної нормотворчості: (1) підготовка проекту нормативно-правового акта (визначення предмета регулювання, підготовка тексту, розробка концепції); (2) внесення проекту нормативно-правового акта до правотворчого суб’єкта; (3) проходження проекту нормативно -правового акта в органі, який наділений правотворчими повноваженнями; (4) промульгація нормативно-правового акта (підписання уповноваженою особою; присвоєння реєстраційного номера); (5) введення в дію нормативно-правового акта. До нормотворчого процесу можуть включатися додаткові стадії, якщо має місце прийняття регуляторного акту.

4. Виділено та проаналізовано такі форми контролю за підзаконною нормотворчістю: судовий нормоконтроль; адміністративний контроль, у тому числі шляхом державної реєстрації підзаконних актів.

5. Визнання недійсним підзаконного акту органу державної влади або місцевого самоврядування є заходом з ахис ту суб’єктивних прав, що застосовується судом з метою припинення порушення (або реальної загрози порушення) суб ’ єктивних прав і охоронюваних законом інтересів, відновлення порушеного права, а також з метою попередження вчинення протиправної поведінки як самим порушником, так і іншими особами. При цьому якщо оскаржується законність нормативного акту, то рішення суду, яке задовольняє вимогу по таких справах, завжди спрямоване на захист не тільки приватного інтересу заявника, а й публічного інтересу, оскільки нормативний акт стосується невизначеного кола осіб і розрахований на багаторазове застосування, завдяки чому, відповідно, переслідується мета захисту правопорядку в цілому.

6. Проаналізовано перспективи ефективності застосування запровадженої чинним законодавством адміністративної відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно -правових актів. Як вбачається, вказаний захід дає змогу досягти відповідного рівня

дисципліни посадових осіб суб’єктів нормотворення та забезпечує належний рівень захисту прав і свобод громадян.

<< | >>
Источник: РОМАНОВ ЯРОСЛАВ ВАДИМОВИЧ. Підзаконні акти: загальнотеоретична характеристика. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до Розділу 2:

 1. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 3. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 4. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 5. ВСТУП
 6. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 7. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 8. ВСТУП
 9. Висновки до розділу 2
 10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 11. ВСТУП
- Авторское право РФ - Аграрное право РФ - Адвокатура России - Административное право РФ - Административный процесс РФ - Арбитражный процесс РФ - Банковское право РФ - Вещное право РФ - Гражданский процесс России - Гражданское право РФ - Договорное право РФ - Жилищное право РФ - Земельное право РФ - Избирательное право РФ - Инвестиционное право РФ - Информационное право РФ - Исполнительное производство РФ - История государства и права РФ - Конкурсное право РФ - Конституционное право РФ - Муниципальное право РФ - Оперативно-розыскная деятельность в РФ - Право социального обеспечения РФ - Правоохранительные органы РФ - Предпринимательское право России - Природоресурсное право РФ - Семейное право РФ - Таможенное право России - Теория и история государства и права - Трудовое право РФ - Уголовно-исполнительное право РФ - Уголовное право РФ - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России -