<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб, 2004. – 752 с.

2. Гумплович Л. Общее учение о государстве / Пер. со 2-го нем. изд. И.Н. Неровецкого. – СПб, 1910.

3. Тимошенко В.І.

Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

4. Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 304 с.

5. Моршинин В.А. Понятие и система правоохранительных органов в СССР // Актуальные проблемы правоведения в современный период: Сб. статей / Под ред. В.Ф. Воловича. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1993. –

Ч. 2. – С. 107–108.

6. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

7. Про Комісію з питань реформування правоохоронних органів в Україні: Указ Президента України від 17 січня 2001 року № 17/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 3. – Ст. 57.

8. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю: Указ Президента України від 12 лютого 2000 року № 229/2000 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 3. – Ст. 57.

9. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 19. – Ст. 94.

10. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року // Голос України. – 2003. – № 134. – 22 липня.

11. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1440.

12. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України.

– 1995. – № 10. – Ст. 62.

13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 липня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

14. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генерального прокурора України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 9 січня 1997 року

№ 3/1/2/5/2/2 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 9. – Ст. 77.

15. Інструкція про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів: Затв. наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 26 листопада 1999 року № 107 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51. – Ст. 2586.

16. Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 8 лютого 2005 року № 208/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 8. – Ст. 434.

17. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы в СССР: проблемы теории и методики преподавания // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1989. – С. 15–23.

18. Голунский С.А., Карев Д.С. Судоустройство СССР: Учебник для юридических школ. – М., 1946. – 196 с.

19. Осадчий В.І. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально-правового захисту // Право України. – 1997. – № 11 – С. 71–75.

20. Півненко В. Правоохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 39–45.

21. Матусовський Г.А. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю (правовий та поняттєво-нормативний аспекти) // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників / Керівники авторського колективу А.І.

Комаров, О.О. Крикун. – К., 1997. – Том 7. – С. 104-107.

22. Мойсик В. Реформування правоохоронної системи – шлях до правової держави // Голос України. – 2004. – № 177. – 23 вересня – С. 1, 4.

23. Теория права и государства: Учебник для вузов / Под ред.

В.В. Лазарева. – М.: Право и Закон, 1996. – 424 с.

24. Братко А.Г. Правоохранительная система (Вопросы теории). – М.: Юрид. лит, 1991. – 206 с.

25. Ведєрніков Ю.А., Шкарупа В.К., Карпунчев В.П. Щодо визначення поняття правоохоронної діяльності // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 3. – С.102–111.

26. Тюріна О. Правоохоронні органи: питання теоретичного осмислення та нормативного визначення // Право України. – 2001. – № 5. –

С. 79-80.

27. Безуглов А.А. Дополняя друг друга // Борьба с преступностью за рубежом: Ежемесячный информационный бюллетень. – 1993. – Вып. 5. –

С. 49–50.

28. Бриков О. Проблеми становлення недержавної служби безпеки // Право України. – 2002. – № 11. – С. 112–113.

29. Іллюшин Ю., Соболевський Л. Недержавна правоохоронна діяльність // Право України. – 1993. – № 2. – С. 48–50.

30. Нор В., Грищук В., Кир’яков В. Недержавна правоохоронна діяльність: (правова концепція) // Право України. – 1992. – № 2. – С. 23–25.

31. Смоленский М.Б., Фисенко Л.А. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: „Феникс”, 2002. – 192 с.

32. Правоохранительные органы: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. – М.: Изд-во „Спарк”, 1996. – 286 с.

33. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред. А.М. Бандурки. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.

34. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебное пособие с альбомом схем / Под ред. В.К. Боброва. – М.: МА МВД России. Издательство „Щит-М”, 2001. – 210 с.

35. Музика А. Права людини в площині правозахисної діяльності // Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 23-27.

36. Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України.

– 1999. – № 5. – С 18-22.

37. Косюта М. Взаємозв’язок між діяльністю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та органів прокуратури у сфері правозахисту // Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 6–12.

38. Медведчук В. Адвокатська діяльність – гарантія професіоналізму та доступності правозахисту // Закон і бізнес. – 2000. – № 11. – 11 березня. – С. 12.

39. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібник / В.С. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус,

С.Е. Демський та ін.; Відп. ред. Я. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.

40. Гевко В. Деякі питання захисту прав учасників кримінального процесу в концепції приватної детективної та охоронної діяльності // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників / Керівники авторського колективу

А.І. Комаров, О.О. Крикун. – К., 1997. – Том 7. – С.494-496.

41. Кучук А. Правоохоронна діяльність: стан наукової розробки проблеми // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 68-72.

42. Бюлетень восьмої сесії Верховної Ради України дванадцятого скликання № 48. – Видання Верховної Ради України, 1993. – 134 с.

43. Тевлін Р. Про поняття „правоохоронні органи” у вузькому та широкому розумінні // Радянське право. – 1985. – № 7. – С. 52-53.

44. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 576 с.

45. Лихова С. Про визначення поняття „правоохоронні органи” // Радянське право. – 1984. – № 14. – С. 74–77.

46. Лаврінчук І. Обставини встановлення правового статусу державного службовця // Право України. – 1999. – № 9. – С. 98-102.

47. Бабанцев Н.Ф., Мишальченко Ю.В., Пиджаков А.Ю. Правоохранительные органы Украины: Учебное пособие – СПб, 2001. – 98 с.

48. Рекомендації міжнародної науково-теоретичної конференції „Проблеми методології сучасного правознавства” // Вісник Академії правових наук України.

– Харків, 1997. – Вип. 1. – С. 150-154.

49. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

50. Максимов С.І., Рабінович М.П., Тодика Ю.М., Данишин І.М. Проблеми методології сучасного правознавства // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1997. – Вип. 1. – С. 146-150.

51. Князева Е.Н. Случайность, которая творит мир // В поисках нового мировидения: И. Пригожин, Е. и Н. Рерихи. – М.: Знание, 1991. – С. 3-31.

52. Крисюк Ю. Синергетична інтерпретація соціального порядку // Право України. – 2005. – № 7. – С. 30-33.

53. Ковальський В. Охоронна функція держави як система // Юридична Україна. – 2003. – № 11. – С. 26-30.

54. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності: теоретичні і деонтологічні аспекти). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 376 с.

55. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред.

А.А. Лудченко. – К.: „Знання”, 2000. – 114 с.

56. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

57. Тюріна О.В. Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження): Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. – К., 2001. – 184 с.

58. Національна програма правової освіти населення: Затв. Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 43. – Ст. 1921.

59. Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації в Україні Конвенції ООН „Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”: Постанова Верховної Ради України від 12 липня 1995 року

№ 298/95-ВР // Голос України. – 1995. – № 164. – 1 вересня.

60. Татарский правозащитный энциклопедический словарь / Отв. ред. Р.М. Булатов. – Казань: РИЦ „Дом печати”, 2001. – 144 с.

61. Фоков А.П. Правозащитная деятельность Конституционного Суда РФ в сфере уголовного судопроизводства // Юридический мир.

– 2000. – № 4. – С. 64-70.

62. Кампо В. Українські реформи: політика і право. – К., 1995. – 29 с.

63. Обзор роли и деятельности неправительственных правозащитных организаций: Доклад о Международной конференции для неправительственных правозащитных организаций стран Центральной и Восточной Европы (Любляна, 11-13 ноября 1994 г.). – Пер. с англ. – М., 1995. – 128 с.

64. Энциклопедический словарь Брокгауз и Эфрон. – С.-Петербург, 1894. – Т. 23. – 480 с.

65. Євдокимов В.О. Дотримання прав людини правоохоронними органами України // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників / Керівники авторського колективу А.І. Комаров, О.О. Крикун. – К., 1997. – Том 7. – С. 294–296.

66. Кириченко С.Д. Реалізація міжнародно–правових норм прав людини органами правозастосування України і вдосконалення юридичного механізму забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів України // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників / Керівники авторського колективу А.І. Комаров, О.О. Крикун. – К., 1997. – Том 7. –

С. 592–596.

67. Смоленский М.Б., Фисенко Л.А. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: „Феникс”, 2002. – 192 с.

68. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: „Українська енциклопедія”, 2002. – Т. 4. Н-П. – 720 с.

69. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. – К.: Ін Юре, 1997. – 320 с.

70. Ростовщиков И.В. Социалистическая законность в деятельности правоохранительных органов по обеспечению прав личности // Укрепление правовой основы – закономерность развития советского государства. – Куйбышев, 1990. – С. 84-91.

71. Новіков В.В., Струк С.В. Суб’єктивні права громадян у сфері охорони правопорядку // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ / Гол. ред. В.Л. Регульський. – Львів, 2002. – Вип. 1. – С. 202-209.

72. Амельчаков И.Ф., Прудникова С.А. Соотношение правовых категорий „охрана”, „обеспечение”, „защита” // Закон и право. – 2001. – № 5 – С. 16-18.

73. Малеин С.Н. Защита прав личности советским законодательством. – М.: Наука, 1985. – 166 с.

74. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

75. Про внесення змін до Закону України „Про охорону культурної спадщини”: Закон України від 16 грудня 2004 року // Офіційний вісник України – 2005. – № 2. – Ст. 54.

76. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 981.

77. Про внесення змін до Закону України „Про захист інформації в автоматизованих системах”: Закон України від 31 травня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 25. – Ст. 1396.

78. Кримінально-процесуальний кодекс України – К., 2004.

79. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

80. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

81. Галянтич М. Актуальні питання охорони та захисту прав на об’єкти промислової власності // Юридична Україна. – 2003. – № 3. – С. 22-33.

82. Темченко В. Особливості юридичного змісту термінів „захист” та „охорона” у механізмі забезпечення прав і основних свобод людини // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 33-36.

83. Новий тлумачний словник української мови. У 3-х томах /

В. Яременко, О. Сліпушко – укладачі. – К.: Вид-во „Аконіт”, 2003. – Т. 1. – 928 с.

84. Новий тлумачний словник української мови. У 3-х томах /

В. Яременко, О. Сліпушко – укладачі. – К.: Вид-во „Аконіт”, 2003. – Т. 2. – 928 с.

85. Словник української мови / Редактори Г.М. Гнатюк,

Т.К. Черторизька. – К.: „Наукова думка”, 1972. – Т. 3. – 744 с.

86. Словник української мови / Редактори В.О. Винник, Л.А. Юрчук. – К.,1974. – Т. 5. – 840 с.

87. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: „Советская энциклопедия”, 1973. – 846 с.

88. Энциклопедический словарь Брокгауз и Эфрон. – С.-Петербург, 1897. – Т. 44. – 964с.

89. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland // Polizei-Fach-Handlung. Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH, Bayern, 2001. – Band 1 – S. 1-48.

90. Правоохранительные органы: Учебник для вузов / Под ред.

О.А. Галустьяна. – М.: Юнити-дана, Закон и право, 2002. – 318 с.

91. Кучук А.М. Охорона та захист прав і свобод людини в контексті правоохорони // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2004. – № 4. – С. 154-161.

92. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. – 416 с.

93. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

94. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку: Указ Президента України від 16 червня 1999 року № 650/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 24. – Ст. 1100.

95. Тихомиров О.Д. Теоретичні питання правоохоронної діяльності // Наукові розробки академії – вдосконаленню практичної діяльності та підготовки кадрів органів внутрішніх справ (за результатами науково-дослідних робіт у 1993 році): Мат-ли наук.-практич. конференції (Київ, 1-2 лютого 1994 р.). – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1994. – С. 110-112.

96. Степаненко Ю.В. Понятие и содержание правоохранительной деятельности // Российский следователь. – 2003. – № 8. – С. 20-28.

97. Онопенко П. Поняття та формування правоохоронних функцій держави // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 37-39.

98. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – № 3.

99. Коталейчук С. Теоретико-правові засади діяльності правоохоронних органів щодо гарантування прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 75-78.

100. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. – М.: Политиздат, 1986, – Т. 3 – 639 с.

101. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 320 с.

102. Запорожцев Є.Г., Запорожцева Г. Є. Проблеми реалізації законо-давства про участь громадськості в охороні правопорядку // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ: Науковий журнал / Гол. ред.

Ф.К. Думко. – Одеса, 2002. – Вип. 1. – С. 38-43.

103. Сажнєв І.В. До питання щодо визначення поняття „правоохоронна функція держави” // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2000. – Вип. 4. – С. 62–71.

104. Сібільова Н.В., Хотенець В.М. До питання про Концепцію розвитку системи правоохоронних органів України // Державно-правова реформа в Україні: Мат-ли наук.-практ. конф. (листопад 1997 року). – К., 1997. – С. 344-345.

105. Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні // Юридична Україна. – 2003. – № 3. – С. 13-16.

106. Самощенко И.С. Охрана режима законности Советским государством (Правоохранительная деятельность Советского государства – метод обеспечения социалистической законности). – М.: Госюриздат, 1960. – 200 с.

107. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посіб. / За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В.Сібільової, О.М. Толочка. – Харків: Право, 2000. – 270 с.

108. Андрианов Н.Е. Правоохранительная деятельность по осуществлению функции охраны социалистической собственности // Труды Горьковской высшей школы МВД СССР. – 1976. – Вып. 6. – С. 30–38.

109. Негодченко О.В. Удосконалення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України та забезпечення прав і свобод людини // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Зб. наук. праць. – 2002. - № 3 (9). – С. 11-17.

110. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. – 2003. – № 4. – С. 18–21.

111. Новік О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини // Право України. – 2003. – № 9. – С. 121–124.

112. Боброва Н.А. Охранительный механизм права и теория конституции // Охранительный механизм в правовой системе социализма: Межвузовский сборник / Под ред. Н.В. Витрука – Красноярск, 1989. –

С. 144–152.

113. Герасимов А.П. Закономерности управления правоохранительной деятельностью социалистического государства: методологические основы анализа и использования (по материалам органов внутренних дел): Автореф. дис. ... д–ра юрид. наук: 12.00.02./Акад. МВД СССР. – М., 1990. – 32 с.

114. Тихомиров О.Д., Ведєрніков Ю.А. Діалектика змісту та форми правоохоронної діяльності // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ: Зб. наук. праць. – К., 1995. – С. 166-173.

115. Бубенцова О.В. Теоретичні аспекти правоохоронної діяльності // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності: Мат-ли наук.–практ. конф. (24–25 вересня 1999 року). – Д: Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, 1999. – С. 175–177.

116. Фрицький О.Ф., Солов’євич І.В. Роль правоохоронної діяльності у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ України. – К., 1997. – Вип. 2 – С. 15-21.

117. Юриста О.В. Динаміка правоохоронних відносин // Право України. – 2001. – № 2. – С. 31-34.

118. Фрицький О.Ф. Вплив Конституції України на розвиток і удосконалення правоохоронної діяльності держави // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1997. – Вип. 1. – С. 7-15.

119. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 46. – Ст. 2038.

120. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

121. Тюріна О.В. Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. – К., 2001 – 20 с.

122. Юриста О.В. Про поняття та основні ознаки правоохоронного відношення // Право України. – 1997. – № 10. – С. 55-57.

123. Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. – М.: Юрид. лит., 1982. – Т. ІІ. – 360 с.

124. Кучук А.М. Правоохоронна діяльність: питання теоретичного визначення // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – № 2. –

С. 63-68.

125. Лошицький М.В. Міліцейське право як підгалузь адміністративного права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 2. – С. 61-67.

126. Долженков О.Ф., Думко А.Ф., Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції. – Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. – 134 с.

127. Негодченко О.В. Щоб забезпечити права та свободи людини // Безопасность жизнедеятельности в ХХІ веке: Мат-лы Пятого Междунар. симпозиума (Украина, Днепропетровск, январь 2005) – Днепропетровск, 2005. – С. 20-23.

128. Дамаскин О.В., Генрих Н.В. Обеспечение конституционных прав граждан на судебную защиту // Современное право. – 2002. – № 5. – С. 3-6.

129. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка // Советская юстиция. – 1991. – № 17. – С. 22-24.

130. Юзикова Н.С. Система судебных и правоохранительных органов Украины. Изд. 2-е, перер. и доп. – Днепропетровск, 2000. – 280 с.

131. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 512 с.

132. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

133. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

134. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №4. – Ст. 20.

135. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

136. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 708.

137. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 4 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 236.

138. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. –

Ст. 208.

139. Кучук А.М. Основні напрями та завдання правоохоронної діяльності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 85-90.

140. Беляев В.П. Контроль как форма юриддической деятельности и гарантия законности // Право и политика. – 2004. – № 2. – С. 9-19.

141. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: Краткий курс. – М.: Юридическая фирма „контракт”, „Инфра М”, 2002. – 267 с.

142. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 26 червня 1992 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2000. – № 4.

143. Загальна теорія держави і права / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко,

Л.Л. Богачова та ін.; За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.

144. Колодій А.М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання): Автореф. дис. ...д-ра. юрид. наук: 12.00.01, 12..00.02./Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 38 с.

145. Кучук А.М. Принципи правоохоронної діяльності // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С. 77-81.

146. Гаврилов Ю. Демократический контроль – не самоцель // Зеркало недели. – 2004. – № 23. – 12 червня. – С. 8.

147. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. – М.: „Канон-пресс”, „Кучково поле”, 1998. – 416 с.

148. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 17. – Ст. 728.

149. Коментар до конституції України / За ред. В.Ф. Опришко,

Л.Є. Горьового, М.І. Корнієнка та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.

150. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і права людини // Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): Тези доповідей та наукових повідомлень. 10-11 грудня 1998 р. – Х., 1998.

151. Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України. – 2003. – № 3. – С. 26-31.

152. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ, 2002. – 120 с.

153. Маноха О.Є. Законність у діяльності правоохоронних органів і соціологія // Проблеми удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства. – К., 1993. – С. 83-88.

154. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

155. Поляков Л., Шангіна Л. Правоохранительные органы Украины: контролируемая бесконтрольность // Зеркало недели. – 2004. – № 23. – 12 червня. – С. 7.

156. Солов’євич І.В. Державна влада в Україні і місце в ній правоохоронної діяльності: конституційно-правові аспекти: Дис. ...канд. юрид. наук (12.00.02) / НАВСУ. – К., 1997. – 172 с.

157. Кучук А.М. Правоохоронна система України: визначення поняття і структура // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до Європейської інтеграції: Матеріали наукової конференції курсантів, студентів та молодих науковців (26 березня 2004 року) – Дніпропетровськ, 2004. – С. 183-184.

158. Кучук А.М. Правоохоронні органи в механізмі правоохорони // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. Конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 142-144.

159. Лукашевич В.Г., Негодченко О.В. Місце і роль правоохоронних органів у системі державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ: Науковий журнал / Гол. ред.

Ф.К. Думко. – Одеса, 1997. – Вип. 1. – С. 17–22.

160. Барчук Г.І., Олійник А.Ю. Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 173-181.

161. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

162. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

163. Рудяков Н.М. Органы внутренних дел в системе правоохранительных органов советского государства. Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01./ Академия МВД СССР. – М., 1986. – 21 с.

164. Кучук А.М. Сучасна парадигма правоохоронної діяльності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.Корецького НАН України, 2005. – С. 199-203.

165. Потеряхін О.Л., Мостова І.М. Правоохоронні органи України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 58 с.

166. Святоцький О.Д. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав громадян (історико-правове дослідження) – Дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 281 с.

167. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

168. Проект Закону України „Про адвокатуру” внесений до парламенту А.М. Маркуш 27 лютого 2004 р. № 5187 // Адвокат. – 2004. – № 2. – С. 3-13.

169. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

170. Скитович В.В., Мальцева С.В. Нотариат и суд: грани взаимоотношений // Журнал российского права. – 2004. – № 7. – С. 99-104.

171. Варфоломеєва Т.В. Про законопроекти і декотрі публікації щодо реформування адвокатури // Адвокат. – 2004. - № 3. – С. 22-31.

172. Головань І.В. До питання про організаційні форми діяльності адвокатури // Адвокат. – 2004. № – 5. – С. 25-27.

173. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 358.

174. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника № 13-рп/2000 від 16 листопрада 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – Ст. 2045.

175. Загальне положення про юридичну службу юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації: Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 27 серпня 1995 року // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 1. – Ст. 20.

176. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради. – 1999. –

№ 45. – Ст.397.

177. Нор В., Грищук В. Права людини і правові проблеми роздержавлення правоохоронної діяльності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 56-67.

178. Концепція розвитку законодавства України на 1997-2005 роки / В.Ф. Опришко (кер. авт. кол-ву), М.І. Єфремов, В.К. Лисиченко та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – 124 с.

179. Горінецький Й.І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 – К., 2005. – 20 с.

180. Коренєв О. Правоохоронні органи Російської Ферерації та їх роль у забезпеченні законності та правопорядку // Міжнародна поліцейська енциклопедія у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв,

В.Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Концерн „Видавничій Дім „Ін Юре”, 2003. – Т. 1. – С. 827-828.

181. Питання Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів: Указ Президента України від 23 травня 2005 року № 834/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 21. – Ст. 1131.

182. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

183. Про затвердження Концепції реформування наукової та науково-технічної діяльності в системі правоохоронних органів: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 649-р // Офіційний вісник України. – 2002. – № 47. – Ст. 2170.

184. Осадчий В.І. Кримінальна відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу (стаття 189-4 КК України): Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. – К., 1994. – 196 с.

185. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 12. – Ст. 89.

186. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 6. – Ст. 37.

187. Боротьба з корупцією – життєво необхідна справа: Виступ Президента України Леоніда Кучми на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 19. – С. 3-5.

188. Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України. – 2002. – № 4. – С. 61-65.

189. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

190. Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України. – 2003. – № 8. – С. 25-29.

191. Ющик О.І. Правова реформа як спосіб перетворення (реорганізації) інститутів держави: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук:

12.00.01 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – К., 1996. – 15 с.

192. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

193. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К., 2000. – 378 с.

194. Тертишник О. Проблеми удосконалення статусу та діяльності омбудсмана щодо забезпечення захисту прав і свобод людини // Юридичний журнал. – 2004. – № 11. – С. 90-91.

195. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Затв. Указом Президента України від 30 грудня 1997 року № 1396/97 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 2. – Ст. 47.

196. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31. – Ст. 1444.

197. Коваленко В. Злочини у правоохоронній сфері: застосування кримінального законодавства // Вісник прокуратури. – 2003. – № 4. – С. 89-92.

198. Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в забезпеченні прав і свобод людини. Постанова Верховної Ради України від 23 березня 2000 року № 1592-III // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 24. – Ст. 193.

199. Про підсумки розгляду звіту Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповідей Голови Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з організованою злочинністю, а також доповіді Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю: Постанова Верховної Ради України від 26 грудня 2002 р. № 388-IV // Голос України. – 2003. – № 11. – 21 січня.

200. Про невідкладні заходи щодо зміцнення законності і правопорядку: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1996 року

№ 1201 // www.liga.net

201. Кальман О. Деякі проблеми реформування правоохоронних та контролюючих органів України // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С. 88-91.

202. Гроций Г. О праве войны и мира. – М., 1957.

203. Осадчий В.І. Правоохоронній діяльності – окремий захист у Кримінальному законі // Конституційні гарантії захисту прав людини у сфері правоохоронної діяльності: Матеріали науково–практичної конференції (24–25 вересня 1999 року). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, 1999. – С. 225–231.

204. Мельник Н.И. Правоохранительные органы и политика в Украине // Зеркало недели. – 2004. – № 23. – 12 червня. – С. 10.

205. Дмитренко Ю. Соціальний захист співробітників правоохоронних органів. Гарантії та проблеми їх реалізації // Вісник прокуратури. – 2004. –

№ 4. – С. 110-113.

206. Кінащук Л. Соціальні та правові проблеми правоохоронної діяльності в Україні // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 105-108.

207. Дорошенко А. Явище криміналізації правоохоронних органів і спеціальних служб // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. – № 2. – С. 106-121.

208. Шерр Дж. Трансформация сектора безопасности // Зеркало недели. – 2004. – № 23. – 12 червня. – С. 11.

209. Звирбуль В.К. Совершенствование правоохранительной деятельности // Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. – М., 1979. – С. 131-136.

210. Ануфрієв М.І. Захист прав та свобод людини як одна з головних функцій органів внутрішніх справ України // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2000. – № 4. – С. 3-10.

211. Свон Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России. – СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, „Алетейя”, 2000. – 288 с.

212. Ведєрніков Ю.А. Правоохоронна діяльність як напрям розвитку юридичної освіти на сучасному етапі // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 3. – С. 13-17.

213. Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О., Шкарупа В.К., Щербина В.І. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України – Д.: Наука і освіта, 2000. – 164 с.

214. Михайленко О. Координація діяльності у боротьбі зі злочинністю: роль у цьому прокуратури // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 7. – С. 22-28.

215. Соломка В. Координаційна діяльність прокурорів // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 3. – С. 5-9.

216. Каркач П. Проблеми законодавчого забезпечення координаційної діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1. –

С. 23-28.

217. Сухонос В. Деякі аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. Реальність та перспективи // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 6. – С. 7-13.

<< | >>
Источник: Кучук Андрій Миколайович. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ